Có 1 kết quả:

fū xù

1/1

fū xù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(tiếng vợ gọi chồng một cách thân mật)

Một số bài thơ có sử dụng