Có 1 kết quả:

yāo zhé

1/1

yāo zhé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die young or prematurely
(2) to come to a premature end
(3) to be aborted prematurely

Một số bài thơ có sử dụng