Có 1 kết quả:

shī

1/1

shī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. lỡ, sai lầm
2. mất

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Mất. ◎Như: “di thất” 遺失 bỏ mất, “thất nhi phục đắc” 失而復得 mất rồi mà lấy lại được, “thất hồn lạc phách” 失魂落魄 hết hồn hết vía, “tam sao thất bản” 三抄失本 ba lần chép lại thì đã làm mất hết cả gốc, ý nói mỗi lần chép lại là mỗi lần sai đi.
2. (Động) Làm sai, làm trái. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Công thiết vật thất tín” 公切勿失信 (Đệ thập nhất hồi) Xin ông chớ sai hẹn.
3. (Động) Lạc. ◎Như: “mê thất phương hướng” 迷失方向 lạc hướng.
4. (Động) Để lỡ, bỏ qua. ◎Như: “thác thất lương ki” 錯失良機 để lỡ cơ hội tốt, “ki bất khả thất” 機不可失 cơ hội không thể bỏ qua (cơ hội nghìn năm một thuở).
5. (Danh) Lầm lỗi, sơ hở. ◎Như: “quá thất” 過失 sai lầm, “trí giả thiên lự tất hữu nhất thất” 智者千慮必有一失 người trí suy nghĩ chu đáo mà vẫn khó tránh khỏi sai sót.
6. § Có khi dùng như chữ “dật” 佚.

Từ điển Thiều Chửu

① Mất.
② Lỗi.
③ Bỏ qua.
④ Có khi dùng như chữ dật 佚.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mất: 遺失 Đánh mất, sót mất; 失物拾領 Nhận của đánh mất; 坐失良機 Để mất dịp tốt;
② (Ngr) Sai lầm, làm trái ngược: 失信 Không giữ lời hứa, thất tín; 失約 Sai hẹn, lỡ hẹn;
③ Lạc: 失群之鳥 Chim lạc đàn; 迷失方向 Lạc hướng, mất phương hướng;
④ Không cẩn thận, lỡ, nhỡ: 失足 Lỡ bước, trượt chân; 失言 Lỡ lời;
⑤ Không đạt mục đích, thua thiệt: 失意 Bất đắc ý, thất ý, chán nản; 失望 Thất vọng, chán nản;
⑥ Sai lầm, lầm lẫn, sơ hở: 千慮一失 Suy nghĩ chu đáo thế mà vẫn có chỗ sơ hở;
⑦ Dáng bộ thất thường: 失聲痛哭 Khóc không ra tiếng (nức nở); 失色 Thất sắc, tái mặt;
⑧ (văn) Như 佚 (bộ 亻).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất đi. Td: Tổn thất — Thua ( trái với được ). Td: Thất trận — Lầm lỗi. Sai quấy.

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose
(2) to miss
(3) to fail

Từ ghép 364

āi shī 哀失àn rán shī sè 黯然失色bǎi wú yī shī 百无一失bǎi wú yī shī 百無一失bàn shī yè 半失业bàn shī yè 半失業bào shī 報失bào shī 报失běi sǒu shī mǎ 北叟失馬běi sǒu shī mǎ 北叟失马biǎo dá shī yǔ zhèng 表达失语症biǎo dá shī yǔ zhèng 表達失語症bù shī shí jī 不失时机bù shī shí jī 不失時機bù shī wéi 不失为bù shī wéi 不失為cǎi shī jiǎo 踩失脚cǎi shī jiǎo 踩失腳cāng huáng shī cuò 仓皇失措cāng huáng shī cuò 倉皇失措chā shī 差失chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ 差之毫厘,失之千里chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ 差之毫釐,失之千里chè dǐ shī bài 彻底失败chè dǐ shī bài 徹底失敗chéng bài dé shī 成敗得失chéng bài dé shī 成败得失chéng mén shī huǒ , yāng jí chí yú 城門失火,殃及池魚chéng mén shī huǒ , yāng jí chí yú 城门失火,殃及池鱼chóu chàng ruò shī 惆怅若失chóu chàng ruò shī 惆悵若失cuò shī 錯失cuò shī 错失dà jīng shī sè 大惊失色dà jīng shī sè 大驚失色dà shī suǒ wàng 大失所望dān fāng guò shī pèng zhuàng 单方过失碰撞dān fāng guò shī pèng zhuàng 單方過失碰撞dé bù cháng shī 得不偿失dé bù cháng shī 得不償失dé dào duō zhù , shī dào guǎ zhù 得道多助,失道寡助dé ér fù shī 得而复失dé ér fù shī 得而復失dé shī 得失diū shī 丟失diū shī 丢失fēi jī shī shì 飛機失事fēi jī shī shì 飞机失事gù cǐ shī bǐ 顧此失彼gù cǐ shī bǐ 顾此失彼guà shī 挂失guà shī 掛失guò shī 过失guò shī 過失guò shī shā rén 过失杀人guò shī shā rén 過失殺人guò shī zhì sǐ zuì 过失致死罪guò shī zhì sǐ zuì 過失致死罪hào shī 耗失huàn dé huàn shī 患得患失hùn hé shī yǔ zhèng 混合失語症hùn hé shī yǔ zhèng 混合失语症jī bù kě shī 机不可失jī bù kě shī 機不可失jī bù kě shī , shī bù zài lái 机不可失,失不再来jī bù kě shī , shī bù zài lái 機不可失,失不再來jī bù kě shī , shí bù zài lái 机不可失,时不再来jī bù kě shī , shí bù zài lái 機不可失,時不再來jiāo bì shī zhī 交臂失之jìn tuì shī jù 进退失据jìn tuì shī jù 進退失據jìn xíng xìng shī yǔ 进行性失语jìn xíng xìng shī yǔ 進行性失語jīng huāng shī cuò 惊慌失措jīng huāng shī cuò 驚慌失措jīng huāng shī sè 惊慌失色jīng huāng shī sè 驚慌失色jīng huáng shī cuò 惊惶失措jīng huáng shī cuò 驚惶失措liú lí shī suǒ 流离失所liú lí shī suǒ 流離失所liú shī 流失mǎ shī qián tí 馬失前蹄mǎ shī qián tí 马失前蹄máng rán shī cuò 茫然失措máng zhōng yǒu shī 忙中有失mào mào shī shī 冒冒失失mí shī 迷失miè shī 滅失miè shī 灭失nián jiǔ shī xiū 年久失修pí céng xià shī yǔ zhèng 皮层下失语症pí céng xià shī yǔ zhèng 皮層下失語症qiān lǜ yī shī 千慮一失qiān lǜ yī shī 千虑一失quē shī 缺失rén cái liú shī 人才流失rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,馬有失蹄rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,马有失蹄rèn zhī shī tiáo 認知失調rèn zhī shī tiáo 认知失调róng yán shī sè 容顏失色róng yán shī sè 容颜失色rú yǒu suǒ shī 如有所失ruò yǒu suǒ shī 若有所失sài wēng shī mǎ 塞翁失馬sài wēng shī mǎ 塞翁失马sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú 塞翁失馬安知非福sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú 塞翁失马安知非福sài wēng shī mǎ yān zhī fēi fú 塞翁失馬焉知非福sài wēng shī mǎ yān zhī fēi fú 塞翁失马焉知非福sàn shī 散失sàng hún shī pò 丧魂失魄sàng hún shī pò 喪魂失魄sàng shī 丧失sàng shī 喪失sàng shī dài jìn 丧失殆尽sàng shī dài jìn 喪失殆盡shǎn shī 閃失shǎn shī 闪失shén jīng shī cháng 神經失常shén jīng shī cháng 神经失常shī bài 失敗shī bài 失败shī bài shì chéng gōng zhī mǔ 失敗是成功之母shī bài shì chéng gōng zhī mǔ 失败是成功之母shī bài zhě 失敗者shī bài zhě 失败者shī bài zhǔ yì 失敗主義shī bài zhǔ yì 失败主义shī cè 失策shī chá 失察shī cháng 失常shī chǒng 失宠shī chǒng 失寵shī chuán 失传shī chuán 失傳shī cōng 失聪shī cōng 失聰shī cuò 失措shī cuò 失錯shī cuò 失错shī dān 失单shī dān 失單shī dàng 失当shī dàng 失當shī dào 失盗shī dào 失盜shī dào 失道shī dào guǎ zhù 失道寡助shī dì 失地shī diào 失掉shī diào 失調shī diào 失调shī dú 失独shī dú 失獨shī dú jiā tíng 失独家庭shī dú jiā tíng 失獨家庭shī dú zhèng 失讀症shī dú zhèng 失读症shī ér fù dé 失而复得shī ér fù dé 失而復得shī fēng 失風shī fēng 失风shī gé 失格shī hé 失和shī héng 失衡shī hù 失怙shī huān 失欢shī huān 失歡shī huǐ 失悔shī hūn 失婚shī hún 失魂shī hún luò pò 失魂落魄shī huǒ 失火shī jié 失節shī jié 失节shī jìn 失禁shī kòng 失控shī kǒu 失口shī lǐ 失礼shī lǐ 失禮shī lì 失利shī lián 失联shī lián 失聯shī liàn 失恋shī liàn 失戀shī líng 失灵shī líng 失靈shī luò 失落shī mí 失迷shī mián 失眠shī miàn zi 失面子shī míng 失明shī péi 失陪shī qī 失期shī qiè 失窃shī qiè 失竊shī qù 失去shī sàn 失散shī sè 失色shī shēn 失身shī shēn fèn 失身分shī shén 失神shī shēng 失声shī shēng 失聲shī shí 失实shī shí 失實shī shì 失事shī shì 失恃shī shǒu 失手shī suàn 失算shī tài 失态shī tài 失態shī tǐ miàn 失体面shī tǐ miàn 失體面shī tǐ tǒng 失体统shī tǐ tǒng 失體統shī tiáo 失調shī tiáo 失调shī wàng 失望shī wù 失誤shī wù 失误shī wù rèn lǐng 失物認領shī wù rèn lǐng 失物认领shī wù zhāo lǐng 失物招領shī wù zhāo lǐng 失物招领shī xiào 失效shī xiào 失笑shī xiào rì qī 失效日期shī xiě zhèng 失写症shī xiě zhèng 失寫症shī xìn 失信shī xiū 失修shī xué 失学shī xué 失學shī xuè 失血shī xuè xìng pín xuè 失血性貧血shī xuè xìng pín xuè 失血性贫血shī yán 失言shī yè 失业shī yè 失業shī yè lǜ 失业率shī yè lǜ 失業率shī yè zhě 失业者shī yè zhě 失業者shī yí 失仪shī yí 失儀shī yí 失宜shī yì 失意shī yì zhèng 失忆症shī yì zhèng 失憶症shī yíng 失迎shī yǔ 失語shī yǔ 失语shī yǔ zhèng 失語症shī yǔ zhèng 失语症shī yuē 失約shī yuē 失约shī zé 失責shī zé 失责shī zhān 失瞻shī zhāng shī zhì 失张失智shī zhāng shī zhì 失張失智shī zhāo 失着shī zhāo 失著shī zhēn 失真shī zhěn 失枕shī zhī dōng yú , shōu zhī sāng yú 失之东隅,收之桑榆shī zhī dōng yú , shōu zhī sāng yú 失之東隅,收之桑榆shī zhī háo lí , chà yǐ qiān lǐ 失之毫厘,差以千里shī zhī háo lí , chà yǐ qiān lǐ 失之毫釐,差以千里shī zhī háo lí , chà zhī qiān lǐ 失之毫厘,差之千里shī zhī háo lí , chà zhī qiān lǐ 失之毫釐,差之千里shī zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 失之毫厘,謬以千里shī zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 失之毫厘,谬以千里shī zhī jiāo bì 失之交臂shī zhí 失职shī zhí 失職shī zhì zhèng 失智症shī zhòng 失重shī zhǔ 失主shī zhuì 失坠shī zhuì 失墜shī zōng 失踪shī zōng 失蹤shī zòng 失縱shī zòng 失纵shī zú 失足shōu fù shī dì 收复失地shōu fù shī dì 收復失地shū shī 疏失shuǎng rán ruò shī 爽然若失shuì mián shī tiáo 睡眠失調shuì mián shī tiáo 睡眠失调sī jué shī tiáo 思覺失調sī jué shī tiáo 思觉失调sǔn shī 损失sǔn shī 損失tān xiǎo shī dà 貪小失大tān xiǎo shī dà 贪小失大tiān wǎng huī huī , shū ér bù shī 天網恢恢,疏而不失tiān wǎng huī huī , shū ér bù shī 天网恢恢,疏而不失tòng shī 痛失wán shī zōng 玩失踪wán shī zōng 玩失蹤wàn wú yī shī 万无一失wàn wú yī shī 萬無一失wǎng rán ruò shī 惘然若失wéi shī 违失wéi shī 違失wú zhǔ shī wù 无主失物wú zhǔ shī wù 無主失物xiāo shī 消失xīn lǜ shī cháng 心律失常yǎ rán shī xiào 哑然失笑yǎ rán shī xiào 啞然失笑yán yǔ shī cháng zhèng 言語失常症yán yǔ shī cháng zhèng 言语失常症yè wù guò shī 业务过失yè wù guò shī 業務過失yī liáo shū shī 医疗疏失yī liáo shū shī 醫療疏失yī shī zú chéng qiān gǔ hèn 一失足成千古恨yí shī 遗失yí shī 遺失yǐ shī bài ér gào zhōng 以失敗而告終yǐ shī bài ér gào zhōng 以失败而告终yīn xiǎo shī dà 因小失大yǒu dé yǒu shī 有得有失yǒu shī 有失yǒu shī hòu dao 有失厚道yǒu shī shēn fèn 有失身份yǒu shī yuǎn yíng 有失远迎yǒu shī yuǎn yíng 有失遠迎yǒu suǒ dé bì yǒu suǒ shī 有所得必有所失yǔ shī 語失yǔ shī 语失yǔ yīn shī yǔ zhèng 語音失語症yǔ yīn shī yǔ zhèng 语音失语症yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ 原发性进行性失语yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ 原發性進行性失語yuán yīn shī dú 元音失讀yuán yīn shī dú 元音失读zhāng huáng shī cuò 张皇失措zhāng huáng shī cuò 張皇失措zhì zhě qiān lǜ , bì yǒu yī shī 智者千慮,必有一失zhì zhě qiān lǜ , bì yǒu yī shī 智者千虑,必有一失zhù yì lì quē shī zhèng 注意力缺失症zhuó zhuó shī bài 着着失败zhuó zhuó shī bài 著著失敗zì shī 自失zǒng xié bō shī zhēn 总谐波失真zǒng xié bō shī zhēn 總諧波失真zǒu shī 走失zuò shī 坐失zuò shī jī yí 坐失机宜zuò shī jī yí 坐失機宜zuò shī liáng jī 坐失良机zuò shī liáng jī 坐失良機zuò zhàn shī zōng 作战失踪zuò zhàn shī zōng 作戰失蹤zuò zhàn shī zōng rén yuán 作战失踪人员zuò zhàn shī zōng rén yuán 作戰失蹤人員