Có 1 kết quả:

shī zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a tiny lapse can lead to a huge mistake (idiom); a minor discrepancy leading to enormous losses