Có 1 kết quả:

shī huǐ

1/1

shī huǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to regret
(2) to feel remorse