Có 1 kết quả:

shī liàn

1/1

shī liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose one's love
(2) to break up (in a romantic relationship)
(3) to feel jilted