Có 1 kết quả:

shī ér fù dé ㄕ ㄦˊ ㄈㄨˋ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to lose sth and then regain it (idiom)