Có 1 kết quả:

shī cōng

1/1

shī cōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go deaf
(2) to lose hearing