Có 1 kết quả:

shī lián

1/1

shī lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose contact
(2) to be lost