Có 1 kết quả:

shī sè

1/1

shī sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose color
(2) to turn pale

Một số bài thơ có sử dụng