Có 1 kết quả:

shī zhāo

1/1

shī zhāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unwise move
(2) miscalculation