Có 1 kết quả:

shī wù

1/1

shī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lapse
(2) mistake
(3) to make a mistake
(4) fault
(5) service fault (in volleyball, tennis etc)