Có 1 kết quả:

shī bài shì chéng gōng zhī mǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Failure is the mother of success.