Có 1 kết quả:

shī zōng

1/1

shī zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be missing
(2) to disappear
(3) unaccounted for