Có 1 kết quả:

shī shēn fèn

1/1

shī shēn fèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

demeaning