Có 1 kết quả:

shī cuò

1/1

shī cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mistake
(2) slip-up
(3) by accident