Có 1 kết quả:

shī miàn zi

1/1

shī miàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose face
(2) to be humiliated