Có 3 kết quả:

tōutóutou
Âm Pinyin: tōu, tóu, tou
Âm Hán Việt: đầu
Âm Nôm: đầu
Âm Quảng Đông: tau4
Unicode: U+5934
Tổng nét: 5
Bộ: dà 大 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: 丶丶一ノ丶
Thương Hiệt: YK (卜大)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 2

1/3

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 頭.

tóu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái đầu

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 頭.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đầu: 頭上 Trên đầu; 按人頭分 Chia theo đầu người;
② Lúc đầu, ban đầu, đỉnh, chóp, mũi, ngọn: 從頭兒說起 Kể từ đầu; 山頭 Chóp núi, đỉnh núi, ngọn núi; 船頭 Mũi thuyền, mũi tàu. (Ngb) Miếng vụn, mẩu (phần thừa của một vật): 煙卷頭兒 Mẩu thuốc lá; 布頭 Miếng vải vụn;
③ Trước kia, trước đây: 頭兩年 Hai năm trước; 頭吃飯要洗手 Phải rửa tay trước khi ăn cơm;
④ Thứ nhất, số một, đứng đầu, hạng nhất: 頭等 Hạng nhất, bậc nhất;
⑤ Đầu sỏ, trùm: 頭目 Người lãnh đạo một nhóm, đầu sỏ, thủ lãnh, đầu mục, kẻ đứng đầu; 特務頭子 Tên trùm đặc vụ; 財政寡頭 Đầu sỏ tài chính;
⑥ Bên, phía: 他們兩個一頭兒的 Hai anh ấy ở một bên (phía);
⑦ (loại) Con, củ, việc, người...: 牛一頭 Một con bò; 兩頭蒜 Hai củ tỏi; 一頭完了,又是一頭了 Hết việc này lại đến việc khác; 這頭親事不 合適 Việc cưới xin này không thích hợp;
⑧ Độ, khoảng, chừng (biểu thị sự ước tính hay ước chừng): 三 頭五百 Độ ba đến năm trăm; 十頭八塊錢不算多 Chừng 8 đến 10 đồng thôi không bao nhiêu;
⑨ 1. Đặt sau danh từ làm tiếng đệm, đọc [tou]: 木頭 Gỗ; 石頭 Đá; 拳 頭 Quả đấm; 2. Đặt sau tính từ: 糖頭兒 Ích lợi, lợi; 3. Đặt sau động từ: 有聽頭兒 Nghe hay hay; 沒有看頭兒 Xem chẳng ra gì;
⑩ Đằng, bên, phía (đặt sau từ phương vị chỉ nơi chốn): 前頭 Đằng trước, phía trước; 上頭 Bên trên; 外頭 Bên ngoài, phía ngoài.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 頭

Từ điển Trung-Anh

(1) head
(2) hair style
(3) the top
(4) end
(5) beginning or end
(6) a stub
(7) remnant
(8) chief
(9) boss
(10) side
(11) aspect
(12) first
(13) leading
(14) classifier for pigs or livestock
(15) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 709

ái tóu zi 挨头子àn tóu 案头áo chū tóu 熬出头bā bān tóu fēng 八般头风bā tóu tàn nǎo 巴头探脑bǎ tóu 把头bái tóu 白头bái tóu bēi 白头鹎bái tóu dào lǎo 白头到老bái tóu hè 白头鹤bái tóu jú méi 白头䴗鹛Bái tóu shān 白头山bái tóu wēng 白头翁bái tóu wú 白头鹀bái tóu xié lǎo 白头偕老bái tóu yào 白头鹞bái tóu yīng 白头鹰bái tóu yìng wěi yā 白头硬尾鸭bái zuǐ duān fèng tóu yàn ōu 白嘴端凤头燕鸥bǎi chǐ gān tóu 百尺竿头bǎi chǐ gān tóu , gèng jìn yī bù 百尺竿头,更尽一步bài zǐ huí tóu 败子回头bān chì fèng tóu juān 斑翅凤头鹃bān tóu dà cuì niǎo 斑头大翠鸟bān tóu lǜ nǐ zhuó mù niǎo 斑头绿拟啄木鸟bān tóu xiū liú 斑头鸺鹠bān tóu yàn 斑头雁bāo gōng tóu 包工头Bāo tóu 包头Bāo tóu dì qū 包头地区Bāo tóu shì 包头市bào tóu 报头bào tóu 抱头bào tóu shǔ cuān 抱头鼠蹿bào tóu shǔ cuàn 抱头鼠窜bào tóu tòng kū 抱头痛哭bēi tóu 背头bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 备用二级头呼吸器bǐ tóu 笔头bì bì fēng tóu 避避风头bì tóu 篦头biān tóu 边头biàn jiāo jù jìng tóu 变焦距镜头bō bō tóu 波波头bō tóu 钵头Bó tóu shì 泊头市bǔ tóu 捕头bù duì tóu 不对头bù mō tóu 不摸头bù shì yuān jiā bù jù tóu 不是冤家不聚头bù tóu 埠头bù zhuàng nán qiáng bù huí tóu 不撞南墙不回头cǎi tóu 彩头cài tóu 菜头cāng tóu yàn què 苍头燕雀cáng tóu lù wěi 藏头露尾cáo tóu 槽头chā tóu 叉头chā tóu 插头chán tóu 缠头chàng tóu 唱头chē dào shān qián bì yǒu lù , chuán dào qiáo tóu zì rán zhí 车到山前必有路,船到桥头自然直chē tóu xiàng 车头相chè tóu chè wěi 彻头彻尾chéng tóu 承头chéng tóu dì dōng 橙头地鸫chī rén bù tǔ gǔ tóu 吃人不吐骨头chōng hūn tóu nǎo 冲昏头脑chōu tóu 抽头chū lù tóu jiǎo 初露头角chū rén tóu dì 出人头地chū tóu 出头chū tóu niǎo 出头鸟chù méi tóu 触楣头chù méi tóu 触霉头chù tóu 憷头Chuān hè tóu shān què 川褐头山雀chuán dào mǎ tóu , chē dào zhàn 船到码头,车到站chuán dào qiáo tóu zì rán zhí 船到桥头自然直chuán tóu 船头chuáng tóu 床头chuáng tóu guì 床头柜chuí tóu sàng qì 垂头丧气chuí tóu shā 锤头鲨cí tóu 磁头cí tóu 词头cìr tóu 刺儿头cōng ming guò tóu 聪明过头cōng tóu 葱头cóng tóu 从头cóng tóu dào jiǎo 从头到脚cóng tóu dào wěi 从头到尾dǎ yìn tóu 打印头dà bǔ tóu 大捕头dà fèng tóu yàn ōu 大凤头燕鸥dà hǔ tóu fēng 大虎头蜂dà huò lín tóu 大祸临头dà jiě tóu 大姐头dà kuài tóu 大块头dà qì tóu 大碶头dà tóu dīng 大头钉dà tóu mù 大头目dà tóu tiē 大头贴dà tóu zhào 大头照dà xiàn lín tóu 大限临头dài lǜ tóu jīn 戴绿头巾dài tóu 带头dàn tóu 弹头dāng tóu 当头dǎo tóu 倒头dào tóu 到头dào tóu lái 到头来dēng tóu 灯头dī tóu 低头dī tóu rèn zuì 低头认罪dī tóu zú 低头族dì tóu 地头dì tóu shé 地头蛇diǎn tóu 点头diǎn tóu hā yāo 点头哈腰diǎn tóu zā zuǐ 点头咂嘴diǎn tóu zhāo hū 点头招呼diàn lǎn jiē tóu 电缆接头diào tóu 掉头diào tóu 调头diào tóu jiù zǒu 掉头就走dīng tóu 钉头dǐng tóu 顶头dǐng tóu shàng si 顶头上司dìng jiāo jìng tóu 定焦镜头Dōng tóu cūn 东头村dōng yī láng tóu xī yī bàng zi 东一榔头西一棒子dōng zì tóu 冬字头Dòng tóu 洞头Dòng tóu xiàn 洞头县dōu tóu 兜头dú tóu 读头dú zhàn áo tóu 独占鳌头duàn tóu tái 断头台duì tóu 对头duō tóu 多头é tóu 额头èr guō tóu 二锅头èr hūn tóu 二婚头èr jí tóu 二级头èr jí tóu hū xī qì 二级头呼吸器èr tóu jī 二头肌fāng tóu 方头fāng tóu jīn 方头巾fāng tóu kuò hào 方头括号fāng tóu luó mào 方头螺帽féi tóu dà ěr 肥头大耳fēn sè jìng tóu 分色镜头fēn tóu 分头fēn tóu lù 分头路fén tóu 坟头fěn tóu 粉头fēng tóu 风头fèng tóu bǎi líng 凤头百灵fèng tóu fēng yīng 凤头蜂鹰fèng tóu mài jī 凤头麦鸡fèng tóu pì tī 凤头䴙䴘fèng tóu qián yā 凤头潜鸭fèng tóu què yīng 凤头雀莺fèng tóu què zuǐ bēi 凤头雀嘴鹎fèng tóu shù yàn 凤头树燕fèng tóu wú 凤头鹀fèng tóu yīng 凤头鹰fèng tóu yīng diāo 凤头鹰雕fèng tóu yīng wǔ 凤头鹦鹉fǔ tóu 斧头gǎi tóu huàn miàn 改头换面gài tóu 盖头gān tóu 竿头gàng tóu 杠头gàng tóu gàng nǎo 戆头戆脑gè tóu 个头ge tóu 个头gōng èr tóu jī 肱二头肌gōng sān tóu jī 肱三头肌gōng tóu 工头gōu tóu gāo 钩头篙gǒu tóu jūn shī 狗头军师gǒu xiě pēn tóu 狗血喷头gǒu xuè lín tóu 狗血淋头gǔ èr tóu jī 股二头肌gǔ sì tóu jī 股四头肌guǎ tóu 寡头guǎ tóu lǒng duàn 寡头垄断guǎ tóu zhèng zhì 寡头政治guà yáng tóu mài gǒu ròu 挂羊头卖狗肉guān tóu 关头guāng tóu 光头guāng tóu dǎng 光头党guǎng jiǎo jìng tóu 广角镜头guī tóu 龟头guǐ tóu guǐ nǎo 鬼头鬼脑guò tóu 过头guò tóu huà 过头话háng tóu 行头hǎo jì xìng bù rú làn bǐ tóu 好记性不如烂笔头hǎo mǎ bù chī huí tóu cǎo 好马不吃回头草hào tóu 号头hé dàn tóu 核弹头hè tóu dōng 褐头鸫hè tóu fèng méi 褐头凤鹛hè tóu jiāo yīng 褐头鹪莺hè tóu lǐng què 褐头岭雀hè tóu què méi 褐头雀鹛hè tóu shān què 褐头山雀hè tóu wú 褐头鹀hēi tóu bái huán 黑头白鹮hēi tóu bēi 黑头鹎hēi tóu huáng lí 黑头黄鹂hēi tóu jiǎo zhì 黑头角雉hēi tóu jīn chì què 黑头金翅雀hēi tóu là zuǐ què 黑头蜡嘴雀hēi tóu qí méi 黑头奇鹛hēi tóu shī 黑头䴓hēi tóu suì méi 黑头穗鹛hēi tóu wú 黑头鹀hēi tóu zào yā 黑头噪鸦hēi zuǐ duān fèng tóu yàn ōu 黑嘴端凤头燕鸥héng tóu héng nǎo 横头横脑hóng cài tóu 红菜头hóng chì fèng tóu juān 红翅凤头鹃hóng tóu cài 红头菜hóng tóu cháng wěi shān què 红头长尾山雀hóng tóu huī què 红头灰雀hóng tóu qián yā 红头潜鸭hóng tóu suì méi 红头穗鹛hóng tóu yā què 红头鸦雀hóng tóu yǎo juān 红头咬鹃hóng tóu zào méi 红头噪鹛hóu tóu 喉头hóu tóu gū 猴头菇hǔ tóu fēng 虎头蜂hǔ tóu hǎi diāo 虎头海雕hǔ tóu pái 虎头牌hǔ tóu shé wěi 虎头蛇尾hǔ zì tóu 虎字头hù tóu 户头huā tóu yīng wǔ 花头鹦鹉huá tóu 滑头huà tóu 话头huáng tóu jí líng 黄头鹡鸰huī tóu bān chì méi 灰头斑翅鹛huī tóu dōng 灰头鸫huī tóu huī què 灰头灰雀huī tóu liáng niǎo 灰头椋鸟huī tóu liǔ yīng 灰头柳莺huī tóu lǜ jiū 灰头绿鸠huī tóu mài jī 灰头麦鸡huī tóu què méi 灰头雀鹛huī tóu sǒu méi 灰头薮鹛huī tóu tǔ liǎn 灰头土脸huī tóu wú 灰头鹀huī tóu yā què 灰头鸦雀huī tóu yīng wǔ 灰头鹦鹉huī tóu zhuó mù niǎo 灰头啄木鸟huí tóu 回头huí tóu jiàn 回头见huí tóu kè 回头客hūn tóu 昏头hūn tóu hūn nǎo 昏头昏脑huǒ chē tóu 火车头jī tóu 机头jī tóu mǐ 鸡头米jī tóu zuò 机头座jiā yā lǜ tóu yā 家鸭绿头鸭jiān tóu 尖头jiān tóu 肩头jiān tóu guì 尖头鱥jiǎn tóu fa 剪头发jiàn tóu 箭头jiàn tóu jiàn 箭头键jiāo tóu jiē ěr 交头接耳jiāo tóu làn é 焦头烂额jiáo shé tóu 嚼舌头jiǎo tóu 角头jiào tóu 教头jiē tóu 接头jiē tóu 街头Jiē tóu Bà wáng 街头霸王jiē tóu xiàng wěi 街头巷尾jīn tóu fèng yè yīng 金头缝叶莺jīn tóu hēi què 金头黑雀jīn tóu shàn wěi yīng 金头扇尾莺jīn tóu suì méi 金头穗鹛jǐn yào guān tóu 紧要关头jìn tóu 劲头jìn tóu 尽头jìng tóu 镜头jiǔ tóu niǎo 九头鸟jù tóu 巨头jù tóu 聚头kāi gōng méi yǒu huí tóu jiàn 开弓没有回头箭kāi tóu 开头kān tóu 刊头kǎn tóu 砍头kǎn tóu bù guò fēng chuī mào 砍头不过风吹帽kē tóu 磕头kè tóu rú dǎo suàn 磕头如捣蒜kōng tóu 空头kǒu tóu 口头kǒu tóu chán 口头禅kǒu tóu yǔ 口头语kòu tóu 叩头kǔ hǎi wú biān , huí tóu shì àn 苦海无边,回头是岸kù tóu 裤头kuài tóu 块头lā shān tóu 拉山头là zhú liǎng tóu shāo 蜡烛两头烧lái tóu 来头lán tóu 阑头lán tóu hóng wěi qú 蓝头红尾鸲làn shé tóu 烂舌头láng tóu 榔头làng zǐ huí tóu 浪子回头làng zǐ huí tóu jīn bù huàn 浪子回头金不换lǎo shǔ tuō mù xiān , dà tóu zài hòu tou 老鼠拖木锨,大头在后头lǎo tóu 老头lǎo tóu lè 老头乐lǎo tóu zi 老头子lèng tóu lèng nǎo 愣头愣脑lí tóu 犁头lǐ tóu 理头lì tóu bā sè dōng 栗头八色鸫lì tóu dì yīng 栗头地莺lì tóu fēng hǔ 栗头蜂虎lì tóu què méi 栗头雀鹛lì tóu wēng yīng 栗头鹟莺lián dāo fǔ tóu 镰刀斧头liǎng tóu 两头liào tóu 料头liè tóu 猎头liè tóu rén 猎头人lín tóu 临头lín tóu shù yīng 鳞头树莺líng tóu 零头lǐng tóu 领头lǐng tóu yáng 领头羊lóng tóu 龙头lóng tóu lǎo dà 龙头老大lóng tóu qǐ yè 龙头企业lóng tóu shé wěi 龙头蛇尾lòu tóu 露头lǜ tóu jīn 绿头巾lǜ tóu yā 绿头鸭mǎ tóu 码头mǎ tóu 马头mǎ tóu qín 马头琴Mǎ tóu xīng yún 马头星云mà dào chòu tóu 骂到臭头mái tóu 埋头mái tóu kǔ gàn 埋头苦干mài tóu 唛头mán tóu 馒头mǎn tóu dà hàn 满头大汗màn jìng tóu 慢镜头māo tóu yīng 猫头鹰máo tóu 矛头máo tóu zhǐ xiàng 矛头指向mào tóu 冒头méi tóu 眉头méi tóu méi liǎn 没头没脸méi yǒu jìn tóu 没有劲头mèi mei tóu 妹妹头Mén tóu gōu 门头沟Mén tóu gōu qū 门头沟区mēng tóu zhuǎn xiàng 蒙头转向mō bu zháo tóu nǎo 摸不着头脑mó tóu 魔头mù xuàn tóu hūn 目眩头昏nǎi tóu 奶头náo tóu 挠头nèi liù jiǎo yuán zhù tóu luó dīng 内六角圆柱头螺钉nǐ ge tóu 你个头nián tóu 年头nìng wéi jī tóu , bù wéi fèng wěi 宁为鸡头,不为凤尾nìng zuò jī tóu , bù zuò fèng wěi 宁做鸡头,不做凤尾niú tóu 牛头niú tóu bó láo 牛头伯劳niú tóu bù duì mǎ zuǐ 牛头不对马嘴niú tóu gěng 牛头梗niú tóu gěng 牛头㹴niú tóu quǎn 牛头犬niǔ tóu 扭头pái tóu bīng 排头兵pài tóu 派头pán tóu 盘头pàng tóu yú 胖头鱼pāo tóu lòu miàn 抛头露面pèi tóu 辔头pēn sī tóu 喷丝头pēn tóu 喷头péng tóu gòu miàn 蓬头垢面péng tóu sàn fà 蓬头散发péng tóu xiǎn zú 蓬头跣足pèng tóu 碰头pī tóu 批头pī tóu gài liǎn 劈头盖脸pī tóu sàn fà 披头散发Pī tóu shì 披头士Pī tóu sì Yuè tuán 披头四乐团pí bāo gǔ tóu 皮包骨头Pí tóu 埤头Pí tóu xiāng 埤头乡piān tóu tòng 偏头痛piàn tóu 片头pǐn tóu lùn zú 品头论足píng tóu 平头píng tóu bǎi xìng 平头百姓píng tóu lùn zú 评头论足píng tóu pǐn zú 评头品足Pō tóu 坡头Pō tóu qū 坡头区qí tóu 齐头qí tóu bìng jìn 齐头并进qǐ tóu 起头qì tóu shàng 气头上qiān tóu 牵头qiān tóu wàn xù 千头万绪qiāng dǎ chū tóu niǎo 枪打出头鸟qiáng lóng bù yā dì tóu shé 强龙不压地头蛇qiáng tóu cǎo 墙头草qiǎng fēng tóu 抢风头qiǎng jìng tóu 抢镜头qiāo tóu 幧头Qiáo tóu 桥头qiáo tóu 硚头Qiáo tóu xiāng 桥头乡qīng tóu qián yā 青头潜鸭qīng tóu yīng wǔ 青头鹦鹉qīng zì tóu 青字头qū tóu dàn 屈头蛋quán tóu 拳头qún fā xìng tóu tòng 群发性头痛rén tóu 人头Rén tóu mǎ 人头马rén tóu shé shēn 人头蛇身rén tóu shī shēn 人头狮身rén tóu shú 人头熟rén tóu shuì 人头税rèn tóu 认头rì tóu 日头rǔ tóu 乳头rǔ tóu liú 乳头瘤sān tiān liǎng tóu 三天两头sān tóu jī 三头肌sān tóu liù bì 三头六臂sè zì tóu shàng yī bǎ dāo 色字头上一把刀Shā pō tóu 沙坡头Shā pō tóu qū 沙坡头区shā rén bù guò tóu diǎn dì 杀人不过头点地shā tóu 杀头shǎ tóu shǎ nǎo 傻头傻脑shān tóu 山头Shàn tóu 汕头Shàn tóu Dà xué 汕头大学Shàn tóu dì qū 汕头地区Shàn tóu Shì 汕头市shàng jiàn tóu 上箭头shàng jiàn tóu jiàn 上箭头键shàng tóu 上头shé tóu 蛇头Shè tóu 社头Shè tóu xiāng 社头乡shè xiàng tóu 摄像头shēng sǐ guān tóu 生死关头shī tóu shí zhú 狮头石竹shī zi tóu 狮子头shí zì tóu luó dāo 十字头螺刀shì dào lín tóu 事到临头shì jìng tóu 试镜头shì shén jīng rǔ tóu 视神经乳头shì tóu 势头shǒu tóu 手头shǒu tóu jǐn 手头紧shǒu tóu xiàn jīn 手头现金shū tóu 梳头shuǎ huá tóu 耍滑头shuǎi tóu 甩头shuǐ lóng tóu 水龙头shuì guò tóu 睡过头sǐ dào lín tóu 死到临头sì tóu jī 四头肌suō tóu wū guī 缩头乌龟tái tóu 抬头tān tóu 摊头tān tóu bǎo 滩头堡tàn tóu 探头tàn tóu tàn nǎo 探头探脑tàn tóu tàn nǎor 探头探脑儿tàng tóu fa 烫头发tì guāng tóu 剃光头tì tóu 剃头tiān tóu 天头Tiān xīng mǎ tóu 天星码头tiǎo tóu 挑头tīng tóu 听头tóng huā tóu 童花头tóu bǎn 头版tóu bàn tiān 头半天tóu bàn tiānr 头半天儿tóu bāo jūn 头孢菌tóu bāo jūn sù 头孢菌素tóu bāo lā dìng 头孢拉定tóu bù 头部tóu cǎi 头彩tóu cháo xià 头朝下tóu cùn 头寸tóu dà 头大tóu dài shì ěr jī 头戴式耳机tóu dǎng 头挡tóu dào 头道tóu děng 头等tóu děng cāng 头等舱tóu dǐng 头顶tóu dōu 头兜tóu fa 头发tóu fa hú zi yī bǎ zhuā 头发胡子一把抓tóu fēng 头风tóu fú 头伏tóu gài 头盖tóu gài gǔ 头盖骨tóu gōng 头功tóu gū 头箍tóu gǔ 头骨tóu guān 头冠tóu gūr 头箍儿tóu hào 头号tóu hào zì 头号字tóu huí 头回tóu hūn 头昏tóu hūn mù xuàn 头昏目眩tóu hūn mù yūn 头昏目晕tóu hūn nǎo mèn 头昏脑闷tóu hūn nǎo xuàn 头昏脑眩tóu hūn nǎo zhàng 头昏脑涨tóu hūn nǎo zhàng 头昏脑胀tóu hūn yǎn àn 头昏眼暗tóu hūn yǎn huā 头昏眼花tóu hūn yǎn yūn 头昏眼晕tóu jiā 头家tóu jiǎng 头奖tóu jiǎo 头角tóu jiǎo zhēng róng 头角峥嵘tóu jīn 头巾tóu jǐng 头颈tóu kuǎn 头款tóu kuī 头盔tóu lǐ 头里tóu liǎn 头脸tóu liǎnr 头脸儿tóu lǐng 头领tóu lú 头颅tóu lù 头路tóu miàn 头面tóu miàn rén wù 头面人物tóu míng 头名tóu mù 头目tóu nǎo 头脑tóu nǎo fā zhàng 头脑发胀tóu nǎo jiǎn dān sì zhī fā dá 头脑简单四肢发达tóu nǎo qīng chu 头脑清楚tóu pái 头牌tóu pí 头皮tóu pí xiè 头皮屑tóu pò xuè liú 头破血流tóu qī 头七tóu qī kuǎn 头期款tóu shā 头纱tóu shàng 头上tóu shéng 头绳tóu shī 头虱tóu shì 头饰tóu suǒ lèi 头索类tóu tào 头套tóu téng 头疼tóu tiáo 头条tóu tiáo xīn wén 头条新闻tóu tòng 头痛tóu tòng yī tóu 头痛医头tóu tòng yī tóu , jiǎo tòng yī jiǎo 头痛医头,脚痛医脚tóu tòng yù liè 头痛欲裂tóu tóu 头头tóu tóu shì dào 头头是道tóu tuó 头陀tóu wǎn 头晚tóu wén zì 头文字tóu wǔ 头午tóu xián 头衔tóu xiāng 头香tóu xiàng 头像tóu xiàng qián 头向前tóu xìn xī 头信息tóu xù 头绪tóu xuán liáng , zhuī cì gǔ 头悬梁,锥刺股tóu xuǎn 头癣tóu yáng 头羊tóu yī 头一tóu yī huí 头一回tóu yūn 头晕tóu yūn mù xuàn 头晕目眩tóu yūn nǎo zhàng 头晕脑涨tóu yūn nǎo zhàng 头晕脑胀tóu yūn yǎn huā 头晕眼花tóu zhàng 头胀tóu zhào 头罩tóu zhòng 头重tóu zhòng jiǎo qīng 头重脚轻tóu zi 头子tóu zú gāng 头足纲tóu zuò 头座tū tóu 秃头tǔ tóu tǔ nǎo 土头土脑tuī tóu 推头tuō chē tóu 拖车头wàn shì qǐ tóu nán 万事起头难wàn tóu zuān dòng 万头钻动wén tóu bān chì méi 纹头斑翅鹛wō wo tóu 窝窝头wú lí tóu 无厘头Wú tóu Chǔ wěi 吴头楚尾xǐ tóu 洗头xià jiàn tóu 下箭头xià jiàn tóu jiàn 下箭头键xiān tóu 先头xiǎng tóu 响头xiàng shàng rén tóu 项上人头xiǎo fèng tóu yàn ōu 小凤头燕鸥xiǎo kuí huā fèng tóu yīng wǔ 小葵花凤头鹦鹉xiǎo xīng tóu zhuó mù niǎo 小星头啄木鸟xiè tóu 卸头xīn tóu 心头xīn tóu ròu 心头肉xīng tóu zhuó mù niǎo 星头啄木鸟xū tóu 虚头xuán yáng tóu mài gǒu ròu 悬羊头卖狗肉xué tóu 噱头xuě jiā tóu 雪茄头yān tóu 咽头yān tóu 烟头yáng tóu 羊头yáng tóu gǒu ròu 羊头狗肉yǎng tóu 仰头yáo tóu 摇头yáo tóu bǎi wěi 摇头摆尾yáo tóu wán 摇头丸yī ge tóu liǎng ge dà 一个头两个大yī jí tóu 一级头yī nián dào tóu 一年到头yī tóu 一头yī tóu wù shuǐ 一头雾水yī tóu zāi jìn 一头栽进yín yàng là qiāng tóu 银样镴枪头yǐn tóu 瘾头yìn miǎn hè tóu què méi 印缅褐头雀鹛yīng tóu shī 鹰头狮yíng tóu 迎头yíng tóu dǎ jī 迎头打击yíng tóu gǎn shàng 迎头赶上yíng tóu tòng jī 迎头痛击yìng zhe tóu pí 硬着头皮yǒu tóu wú wěi 有头无尾yǒu tóu yǒu wěi 有头有尾yòu jiàn tóu 右箭头yòu jiàn tóu jiàn 右箭头键yú tóu 鱼头yù tóu jī wēng 玉头姬鹟yuān dà tóu 冤大头yuān jiā duì tóu 冤家对头yuān tóu 冤头yuān yǒu tóu , zhài yǒu zhǔ 冤有头,债有主yuán tóu 源头Yuán tóu 袁头yūn tóu 晕头yūn tóu zhuàn xiàng 晕头转向yún tóu 云头yùn tóu 韵头zéi tóu zéi nǎo 贼头贼脑zhǎn lù tóu jiǎo 崭露头角zhàng èr hé shang , mō bu zháo tóu nǎo 丈二和尚,摸不着头脑zhàng èr Jīn gāng mō bu zháo tóu nǎo 丈二金刚摸不着头脑zhàng tóu mù ǒu 杖头木偶zhēn tóu xiàn nǎo 针头线脑zhěn tóu 枕头zhōng tóu 钟头zhòng tóu xì 重头戏zhòu méi tóu 皱眉头zhū tóu 猪头zhù shè zhēn tóu 注射针头zhù tóu 柱头zhuǎn tóu 转头zhuàn tóu 转头zōng bèi hēi tóu dōng 棕背黑头鸫zōng tóu gē qú 棕头歌鸲zōng tóu gōu zuǐ méi 棕头钩嘴鹛zōng tóu ōu 棕头鸥zōng tóu què méi 棕头雀鹛zōng tóu yā què 棕头鸦雀zōng tóu yōu méi 棕头幽鹛zuàn tóu 钻头zuǒ jiàn tóu 左箭头zuǒ jiàn tóu jiàn 左箭头键zuǒ zì tóu 左字头zuò tóu jīng 座头鲸Zuò tóu Shì 座头市

tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

suffix for nouns

Từ ghép 104

bān qǐ shí tou zá zì jǐ de jiǎo 搬起石头砸自己的脚bān shí tou zá zì jǐ de jiǎo 搬石头砸自己的脚bān xuàn tou 搬楦头bèn tou 奔头bí tou 鼻头bù zhēng mán tou zhēng kǒu qì 不蒸馒头争口气càn tou 孱头chī kǔ tou 吃苦头chū fēng tou 出锋头chū fēng tou 出风头chú tou 锄头dǎ gēn tou 打跟头dà shé tou 大舌头dàng tou 当头diào tou 调头duì tou 对头Èr lǐ tou 二里头fān gēn tou 翻跟头gǎn làng tou 赶浪头gāo tou 高头gēn tou 跟头gēn tou chóng 跟头虫gǔ tou 骨头gǔ tou jià zi 骨头架子gǔ tou jiér 骨头节儿guài niàn tou 怪念头guàn tou 罐头guàn tou qǐ zi 罐头起子hǎo xì hái zài hòu tou 好戏还在后头hòu tou 后头huā tou 花头huàn tou 唤头huáng máo yā tou 黄毛丫头jī dàn li tiāo gǔ tou 鸡蛋里挑骨头jiàn gǔ tou 贱骨头jiàn tou 荐头jiàn tou diàn 荐头店jiǎo zhǐ tou 脚趾头jiào tou 藠头kàn tou 看头kǔ tou 苦头kuī tou 盔头lǎn gǔ tou 懒骨头láng tou 榔头láng tou 狼头làng tou 浪头lǎo gǔ tou 老骨头lǎo pó hái zi rè kàng tou 老婆孩子热炕头lǎo shǔ tuō mù xiān , dà tóu zài hòu tou 老鼠拖木锨,大头在后头lǐ tou 里头lóng tou 笼头mán tou 馒头mǎn zuǐ pǎo shé tou 满嘴跑舌头miáo tou 苗头mō shí tou guò hé 摸石头过河mō zhe shí tou guò hé 摸着石头过河mù tou 木头niàn tou 念头pàn tou 盼头pīn tou 姘头qián tou 前头quán tou 拳头quán tou chǎn pǐn 拳头产品shàng tou 上头shé tou 舌头shí tou 石头shí tou , jiǎn zi , bù 石头、剪子、布shí tou huǒ guō 石头火锅Shí tou Jì 石头记shǒu zhǐ tou 手指头shuāi gēn tou 摔跟头sǐ duì tou 死对头sǔn tou 榫头tián tou 甜头tǔ shé tou 吐舌头wài tou 外头xiǎng tou 想头xiǎo luó bo tou 小萝卜头xiǎo máo tou 小毛头xíng tou 行头xìng tou 兴头xuàn tou 楦头xué tou 穴头yā tou 丫头yā tou piàn zi 丫头片子yóu tou 由头yǒu nián tou 有年头yù tou 芋头yù tou sè 芋头色yuán shí tou 圆石头zāi gēn tou 栽跟头zhàn qiáo shì mǎ tou 栈桥式码头zhǎo tou 找头zhào tou 兆头zhē gēn tou 折跟头zhé tou 折头zhè nián tou 这年头zhěn tou 枕头zhěn tou dàn gāo 枕头蛋糕zhěn tou tào 枕头套zhěn tou xiāng 枕头箱zhǐ tou 指头zhuān tou 砖头zhuàn tou 赚头