Có 1 kết quả:

tóu mù

1/1

tóu mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ringleader
(2) gang leader
(3) chieftain