Có 1 kết quả:

tóu zhào ㄊㄡˊ ㄓㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hairnet
(2) hood
(3) cowl