Có 1 kết quả:

tóu nǎo qīng chu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lucid
(2) clear-headed
(3) sensible