Có 1 kết quả:

tóu tuó

1/1

tóu tuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

itinerant monk (loanword from Sanskrit)