Có 1 kết quả:

tóu dǐng

1/1

tóu dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

top of the head