Có 1 kết quả:

Yí mén

1/1

Yí mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the Yi gate of 大梁, capital of Wei 魏 during Warring states

Một số bài thơ có sử dụng