Có 1 kết quả:

jiā qī jiā bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) completely mixed up
(2) in a muddle