Có 1 kết quả:

jiā duàn

1/1

jiā duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to nip (i.e. cut short)
(2) to pinch off