Có 1 kết quả:

duó guàn

1/1

duó guàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize the crown
(2) fig. to win a championship
(3) to win gold medal