Có 1 kết quả:

duó quán

1/1

duó quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to seize power