Có 1 kết quả:

duó kuí

1/1

duó kuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to win