Có 1 kết quả:

jiā zi

1/1

jiā zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clip
(2) clamp
(3) tongs
(4) folder
(5) wallet