Có 1 kết quả:

jiā céng

1/1

jiā céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) interval between two layers
(2) double-layered
(3) mezzanine