Có 1 kết quả:

jiā pán

1/1

jiā pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chuck (for a drill etc)