Có 1 kết quả:

jiā qián

1/1

jiā qián

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái kẹp, cái cặp

Từ điển Trung-Anh

tongs