Có 1 kết quả:

yǎn yǎn yī xī

1/1

yǎn yǎn yī xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dying
(2) at one's last gasp