Có 1 kết quả:

qí lì

1/1

qí lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) singularly beautiful
(2) weird and wonderful