Có 1 kết quả:

qí miào

1/1

qí miào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ diệu, tuyệt vời, lạ kỳ

Từ điển Trung-Anh

(1) fantastic
(2) wonderful

Một số bài thơ có sử dụng