Có 1 kết quả:

qí xíng guài zhuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fantastic oddities of every description (idiom); grotesquely shaped