Có 1 kết quả:

qí chǐ dà rǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

extraordinary shame and humiliation (idiom)