Có 2 kết quả:

qí jǐng ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˇqí liàng ㄑㄧˊ ㄌㄧㄤˋ

1/2

qí jǐng ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

marvel

qí liàng ㄑㄧˊ ㄌㄧㄤˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cảnh lạ, cảnh đẹp