Có 2 kết quả:

qí jǐngqí liàng

1/2

qí jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

marvel

qí liàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cảnh lạ, cảnh đẹp