Có 1 kết quả:

jī xiàn

1/1

jī xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surplus
(2) profit