Có 1 kết quả:

qí néng yì shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extraordinary hero with special abilities
(2) martial arts superhero