Có 1 kết quả:

qí xí

1/1

qí xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surprise attack
(2) raid