Có 1 kết quả:

qí guǐ

1/1

qí guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strange
(2) queer
(3) intriguing