Có 1 kết quả:

qí chǒu wú bǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely ugly
(2) incomparably hideous