Có 1 kết quả:

qí mén dùn jiǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ancient Chinese divination tradition (still in use today)