Có 1 kết quả:

qí wén

1/1

qí wén

giản thể

Từ điển phổ thông

chuyện vặt vãnh

Từ điển Trung-Anh

(1) anecdote
(2) fantastic story