Có 1 kết quả:

Nài jí lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nigeria (Tw)