Có 1 kết quả:

fèng gào

1/1

fèng gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) to inform