Có 1 kết quả:

fèng zǐ chéng hūn

1/1

fèng zǐ chéng hūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marriage arranged following a pregnancy
(2) marriage necessitated by an unplanned pregnancy