Có 1 kết quả:

fèng shēn hè jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

polite congratulations (i.e. on a greeting card)